Aanpak Zon op Waterbassins is van start

14-03-2022

Op 11 maart klonk het startschot voor de 'aanpak zon op waterbassins'. Gemeenten, Greenport West-Holland en Energie Samen Zuid-Holland gaan samen invulling geven aan de ambities uit de RES Rotterdam Den Haag en het Energie Akkoord Greenport West-Holland.

De gezamenlijke aanpak moet leiden tot 89 GWh zonne-energie op waterbassins in 2030.

Aanleiding

De partijen in RES Rotterdam Den Haag hebben de ambitie om 89 GWh met zonne-energie op waterbassins te realiseren. Om de tussentijdse doelstelling in 2025 van 57 GWh te halen is actieve ondersteuning en meer samenwerking nodig. Daarmee is op vrijdag 11 maart met dit pilotproject een start gemaakt.

Potentie van Zon op Waterbassin

In de RES-regio Rotterdam Den Haag zijn 1482 waterbassins aanwezig, in verschillende grootte en omvang. Van de totaaloppervlakte van de waterbassins is het uitgangspunt gehanteerd dat 30% hiervan als netto oppervlakte voor zonne-energie gebruikt kan worden. Voor de gehele regio geldt dat de potentie in de RES 1.0 berekend is op 104,7 GWh. Hiervan moet dus ca. 85% benut worden om aan de doelstelling in 2030 te kunnen voldoen, namelijk 89 GWh.

Zonne-energie op waterbassins heeft een beperkte impact op de ruimtelijke kwaliteit van onze regio. Waterbassins zijn onderdeel van het tuinbouwlandschap in de regio en hebben op dit moment slechts een enkele functie. Om dubbel ruimtegebruik te stimuleren én bij te dragen aan de ambities voor lokaal eigendom en duurzame opwek in de RES, is zonne-energie op waterbassins een ideale optie.

De aanpak

Greenport West-Holland heeft in samenwerking met Energie Samen Zuid-Holland het initiatief genomen een versnellingsaanpak te ontwikkelen. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de ambitie in de RES en het streven naar 50% lokaal eigendom voor duurzame energieprojecten, in lijn met het klimaatakkoord. De aanpak bestaat uit drie fasen met tussentijdse evaluatiemomenten.

Fase 1: pilots

Vandaag starten we met de pilotfase. Voor vier tuinders in de regio wordt de haalbaarheid in kaart gebracht voor zonne-energie op waterbassins. Dit resulteert in een advies per locatie over de technische en financiële mogelijkheden. Uit de pilotprojecten leren we lessen voor opschaling, het wegnemen van belemmeringen en het creëren van de juiste randvoorwaarden door gemeenten en betrokken partijen.
De werkzaamheden in deze fase worden financieel ondersteund door de gemeenten Westland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Brielle en Westvoorne en door Greenport West Holland. Gezamenlijk stellen zijn de benodigde middelen en kennis beschikbaar en spannen zij zich in om de juiste randvoorwaarden in gemeentelijk beleid te organiseren.

Fase 2: opschaling

In 2023 gebruiken we de uitkomsten uit de pilotfase om uit te breiden. Er worden 10 projecten geïdentificeerd die tot een positieve investeringsbeslissing moeten komen voor het einde van 2023. Dat betekent dat deze projecten uiterlijk in 2024 gerealiseerd kunnen worden In deze fase zal ook blijken of de juiste randvoorwaarden gerealiseerd zijn om grootschalige uitrol mogelijk te maken.

Fase 3: uitrollen

In de periode 2024 – 2030 moeten er op ongeveer 300 waterbassins in de regio drijvende zonneparken gerealiseerd worden. Voorwaarde voor het succesvol realiseren is dat het flankerend beleid op orde moet zijn en er helderheid moet zijn over kansrijke financiële en juridische mogelijkheden.

Samenwerking bevorderen

Nu de pilot is gestart, staan de betrokken gemeenten en organisaties open voor kennisdeling en betrokkenheid van glastuinders, inwoners en bedrijven. Indien u daarover meer wilt weten kunt u contact opnemen met uw gemeente, Greenport West-Holland of Energie Samen Zuid-Holland.

Afbeeldingen

Elektriciteit opwek

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen