Ambitieuze RES door samenwerking in de regio

31-03-2021

De RES 1.0 in de energieregio Rotterdam – Den Haag is klaar voor lokale besluitvorming. Dankzij de samenwerking tussen de 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie ligt er een ambitieuze en realistische strategie voor de regionale energietransitie.

Lees hier de RES 1.0 

De RES op hoofdlijnen:

Het RES proces:

De RES combineert ambitie en realisme

De RES is een strategie voor de regio en brengt de plannen van decentrale overheden bij elkaar. De RES wordt gebruikt om lokaal beleid en plannen verder uit te werken en in verbinding te brengen met de (inter)nationale opgave van het Klimaatakkoord. Het geeft inzicht in het complexe energiesysteem waarin energiebronnen, transport, opslag en gebruikers via allerlei wegen met elkaar zijn verbonden. In de RES staan ambities op het gebied van warmte, elektriciteit, duurzame brandstoffen en draagvlak. Het gedeelde toekomstbeeld gaat uit van een betaalbare, betrouwbare, veilige, schone, energievoorziening voor iedereen.

Regionale warmte structuur met de laagste maatschappelijke kosten

Besparen, onder andere door isoleren, is een belangrijke eerste stap. We streven regionaal naar een besparing van 20% of meer in de gebouwde omgeving en 30% of meer in de glastuinbouw. De beschikbare rest- en aardwarmte benutten we optimaal in een toekomstbestendige energiemix. De gemeenten maken de Transitievisies Warmte (TVW). Regionaal dragen we bij aan de ontwikkeling van een gemeentegrensoverschrijdende Regionale Structuur Warmte (RSW). We brengen dus kansen in beeld die gemeenten kunnen gebruiken in de TVW. Zo werken we gezamenlijk aan een optimale regionale warmtestructuur met de laagste maatschappelijke kosten.

Duurzaam opwekken van energie op basis van draagkracht van het landschap

In de regio werken decentrale overheden samen met deskundigen van netwerkbeheerders, maatschappelijke organisaties en ondernemingen aan de energietransitie. De regio ziet kansen om 2,8-3,2 TWh duurzaam op te wekken. Dat draagt 8 á 9 % bij aan de nationale opgave uit het Klimaatakkoord. We baseren de mogelijkheden voor duurzame opwek van elektriciteit op de draagkracht van het landschap en stellen niet onze elektriciteitsvraag voorop. Doen wat past in het landschap is leidend. Daarom zetten we zeer stevig in op zonne-energie op daken, parkeerplaatsen en waterbassins. Ook gaan we op zoek naar mogelijkheden voor zonne-energie en aanvullend windmolens op basis van de draagkracht van het landschap. We zoeken bijvoorbeeld langs infrastructurele lijnen. Opwekking van duurzame elektriciteit in natuurgebieden doen we niet. Met een gebiedsgerichte aanpak, met participatie van de belanghebbenden, gaan de partijen de grootschalige elektriciteitsopwekking uitwerken.

Duurzame brandstoffen hoogwaardig inzetten

De energieregio heeft een goede uitgangssituatie voor het produceren en transporteren van duurzame brandstoffen en een uitgebreide energie-infrastructuur met een relatief grote capaciteit. Groengas en waterstof kunnen breed in het energiesysteem worden ingezet maar zijn nu nog beperkt beschikbaar. De samenwerkende partijen in onze regio hebben de ambitie om het gebruik van groengas en waterstof richting 2030 en 2050 flink te verhogen. Vooral waterstof geproduceerd uit duurzame elektriciteit (groene waterstof) moet een grote rol gaan spelen. We willen schaarse duurzame brandstoffen zo hoogwaardig mogelijk in te zetten.

Energiesysteem als geheel

In de regio wonen circa 2,4 miljoen mensen, liggen twee grote steden, enkele landelijke gemeenten, een wereldhaven en een toonaangevend glastuinbouwcluster. De open gebieden dragen nadrukkelijk bij aan de aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving. Bij het maken van plannen en het realiseren van energieprojecten borgen we de publieke belangen en zetten in op passende wet- en regelgeving en financiële instrumenten. De veranderingen door de energietransitie zijn straks zichtbaar en hebben impact op het dagelijks leven. Daarom besteden de partijen in de regio veel aandacht aan participatie tijdens de ontwikkeling en de (toekomstige) uitvoering van de RES.

Hoe gaat het verder

Decentrale overheden bepalen hoe de RES wordt vertaald naar het lokale (omgevings)beleid en de bijbehorende acties en instrumenten. Gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen besluiten voor juli 2021 over de vaststelling van deze RES 1.0. De RES wordt elke twee jaar geactualiseerd, op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en technieken. Door de RES vast te stellen scharen de samenwerkende partijen zich achter de verwoorde ambitie en zetten ze zich in onderlinge samenwerking in om deze te realiseren.

Afbeeldingen

RES proces

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen