Intentieverklaring getekend voor zonnepanelen langs snelwegen A15 en A38

01-02-2023

Rijk, provincie en gemeenten willen graag duurzame energie opwekken langs snelwegen in Zuid-Holland. De betrokken partijen gaan verder verkennen of de eerder in beeld gebrachte locaties geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor deze verkenning is nu een intentieverklaring ondertekend.

Dat gebeurt vanuit het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Het gaat om de snelwegen A15, van de Tweede Maasvlakte tot aan de tunnel onder de Noord bij Ridderkerk en de A38. 

Waarom OER?

Met het OER-programma stelt de Rijksoverheid eigen gronden ter beschikking aan projectontwikkelaars voor de realisatie van duurzame energieprojecten. Daarnaast gaat het ook over gronden van de Regionale Energiestrategie (RES)-partijen en mogelijk ook gronden van derden. De realisatie van zonne-energie langs de A15/A38 draagt bij aan de doelstellingen van de RES Rotterdam Den Haag. En daarmee draagt het bij aan de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord om 35 TWh op te wekken uit hernieuwbare bronnen per 2030.

Eerdere voorverkenning

Naar aanleiding van de goedkeuring van het ministerie van EZK op 23 juli 2021 om het tracé van de A15 en A38 op te nemen in het OER-programma, is gestart met de voorverkenningsfase. In de voorverkenningsfase is voldoende potentieel gevonden en is er vanuit de deelnemende partners vertrouwen om verder te gaan met de verkenningsfase. 

Verkenningsfase

In de verkenningsfase die nu start zal de locatiekeuze, inpassing, type en omvang van de opwek verder worden uitgewerkt. In totaal is er ongeveer 90 hectare aan gronden als kansrijk aangemerkt. De locaties zijn grofweg in te delen in vier typen, namelijk knooppunten, bermen, open landschap en ‘specials’, zoals geluidsschermen en overkappingen. Iedere locatietype heeft echter wel zijn uitdagingen, waardoor er mogelijk een aantal percelen af zullen vallen. Ook financiële haalbaarheid heeft meer onderzoek nodig in deze fase. Op dit moment is de netaansluiting (nog) geen knelpunt, dat is best uniek, gezien dit door het hele land voor problemen zorgt. Het is echter wel mogelijk dat er alsnog tekorten komen aan netcapaciteit, als er in de omgeving projecten worden aangesloten.

Omgeving

De samenwerkende partijen hebben aandacht voor de belangen vanuit de omgeving. Door een participatietraject zal de omgeving actief betrokken worden bij de verkenningsfase. In de verkenningsfase wordt er gewerkt aan landschappelijke inpassing van de zonnepanelen, waarbij er ook aandacht is voor de biodiversiteit.

Partijen

De partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn Rijkswaterstaat, gemeentes Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Hendrik-Ido-Ambacht en provincie Zuid-Holland.

Lees meer over het landelijk OER programma: www.energieoprijksgrond.nl
 

Afbeeldingen

Elektriciteit opwek

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen