We hebben nog veel te doen om onze doelen te halen

26-06-2023

We liggen in de regio nog niet op koers om de doelen van de RES 1.0 te halen, zo blijkt uit de tweejaarlijkse voortgangsrapportage.

Er moeten zonnepanelen en windmolens bijkomen om meer duurzame stroom op te wekken. Wel wordt er hard gewerkt aan energiebesparing. Het aardgasvrij maken van huizen ligt ook nog niet op schema. Er wordt al wel volop samengewerkt om de warmtetransitie in gang te zetten door kennisdeling en gezamenlijke onderzoeken.

Bekijk de volledige voortgangsrapportage

Wat moet er nog gebeuren?

Grafiek laat zien dat er van de 3,2 terrawattuur er 1 is gerealiseerd

Er moet nog 2,2 terawattuur (TWh) aan extra hernieuwbare stroom worden opgewekt om de afgesproken ambitie van 3,2 TWh per jaar te halen in 2030. Er is tot nu toe ruim 1 TWh in productie. Dat is inclusief alle projecten die al in productie waren voor het vaststellen van de RES 1.0.

Ter vergelijking: 1 TWh staat ongeveer gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 360 duizend huishoudens.

Voor de overstap naar duurzame verwarming van onze woningen en gebouwen wordt in regionaal verband gezocht naar hoe we de in de regio aanwezige warmtebronnen hiervoor optimaal kunnen benutten. Hiervoor moeten ook warmteleidingen aangelegd worden. Er zijn stappen gezet in het uitwerken van regionale en gemeentelijke visies, maar er moet nu echt werk gemaakt worden van de uitvoering.

In de Voortgangsrapportage staan enkele ideeën over wat er nodig is om de warmtetransitie verder te brengen; de juiste subsidies en leningen, goede wet- en regelgeving, en een goede samenwerking tussen private en publieke partijen. Zo kan de schaarse warmte op een betaalbare, eerlijke en rechtvaardige manier verdeeld worden.
 

Knelpunten

In sommige gemeenten komen projecten voor nieuwe windturbines of zonnevelden niet van de grond. Dat komt aan de ene kant omdat projecten niet door kunnen gaan om financiële of technische redenen. Aan de andere kant komt een aanzienlijk deel van de mogelijke projecten in de zoekgebieden niet van de grond vanwege politieke keuzes.

De twee bestuurlijk voorzitters van de regio vinden dit zorgelijk en roepen op tot versnelling. Koen Kegel: “Er zijn nog fikse uitdagingen te overwinnen om de ambities, zoals vastgesteld in de RES, te realiseren. We moeten daar wel op blijven inzetten, omdat we allemaal de negatieve gevolgen van klimaatverandering ervaren en de afhankelijkheid van fossiele energie in onze portemonnee voelen. Een versnelling van de energietransitie is dus nodig.” Marcel Belt: “Het is een flinke opgave, maar we moeten met z’n allen aan de bak en in onze regio fors meer ruimte geven aan de opwerk van energie.”

Hoeveel windmolens en zonnepanelen zou 2,2 TWh kunnen zijn?

Wat is 2,2 Terawatturr? 400 tot 620 hectare zon op daken, bassins en parkeerterreinen, plus 43 windturbines van 5,6 Megawatt met een tiphoogte van 240 meter, plus 885 tot 1100 hectare zonneveld. De verdeling van wind en zonneveld is ter inzicht. Dit staat niet vast. Een deel van de 2,2 TWh die nog opgewekt moet worden is al ‘in de maak’. Voor het overige deel zijn er nog niet genoeg concrete plannen. Daardoor valt nog niet precies te zeggen hoeveel windturbines of zonnepanelen er bij gaan komen. Om wel een idee te geven hoeveel 2,2 TWH is: in de illustratie staat een mogelijke verdeling van de opwek. Het is aan de 21 gemeenten in de regio om hier concrete invulling aan te geven.

Duurzame warmte

Naast duurzame elektriciteit wordt er ook gewerkt het duurzaam verwarmen van huizen en gebouwen in de regio, als vervanging voor aardgas. Verwarming met bijvoorbeeld aardwarmte (geothermie), oppervlakte-, drink- of afvalwater (aquathermie), restwarmte van de industrie of met elektrische oplossingen (warmtepomp). Gemeenten beschrijven in hun Transitievisie Warmte (TVW) welke oplossingsrichting(en) in welke wijk het meest voor de hand liggen en in welke wijken wordt begonnen met de warmtetransitie. Daarnaast wordt aangegeven van welke bronnen zij gebruik willen maken. De RES zorgt ervoor dat ambities en uitdagingen op het gebied van de warmtetransitie gezamenlijk worden opgepakt.

Vaart maken

De regio moet dus nog flinke stappen zetten om de doelstellingen te halen die zijn afgesproken in de RES 1.0. Maar er wordt niet stilgezeten volgens de voorzitters. Belt: “Op allerlei fronten wordt hard gewerkt aan de uitvoering. We zien gezamenlijke inkoopacties voor inwoners, gemeenten die plannen maken om van het aardgas af te gaan en onderzoeken naar nieuwe mogelijkheden voor duurzame energie. Kegel: “En natuurlijk de start van de aanleg van WarmtelinQ, waarmee huizen en bedrijven gebruik kunnen maken van restwarmte uit de Rotterdamse Haven.”

Wat is de RES?

RES staat voor Regionale Energiestrategie. Dit is een regionale samenwerking, een document (RES 1.0) én een proces. De RES zoekt naar manieren om energie te besparen en om schonere energie op te wekken. De energieregio Rotterdam Den Haag is één van de 30 energieregio’s in Nederland. Energieregio's zijn zelf gevormd door decentrale overheden die zich hebben verbonden aan het Klimaatakkoord.

De RES 1.0 van Rotterdam Den Haag is door veel samenwerken, onderzoeken en participatie tot stand gekomen. De RES 1.0 is in de regio vastgesteld door volksvertegenwoordigende organen. Daarin staat de ambitie om in te zetten op besparen en isoleren en om 2,8 – 3,2 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Daarmee levert de regio 8 tot 9% van de landelijke doelstelling van 35 TWh.

 

Afbeeldingen

RES proces

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen