Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Werkconferentie Elektriciteit 10 oktober

Op 10 oktober 2023 was de Werkconferentie Elektriciteit in Club Omen in Den Haag. We kijken terug op een waardevolle en inspirerende dag!

  • Veel deelnemers gaven aan dat het een interessante en relevante dag was met goede inhoudelijke sessies.
  • Nut en noodzaak van het Netwerk Energie was erg zichtbaar. Er werden weer nieuwe linkjes gelegd en connecties gemaakt.
  • Over de voortgang van onze regio: In de RES 1.0 is een gezamenlijke ambitie opgenomen. Deze is opgebouwd door de potentie van alle zoekgebieden bij elkaar op te tellen. Als gemeente sta je aan de lat om daarin verantwoordelijkheid te nemen en de potentie in het eigen grondgebied zo veel als mogelijk te verzilveren. Alleen dan kunnen we als regio succesvol zijn.
  • Aan praktische en ruimtelijke handvatten bleek veel behoefte. Zo waren de sessies over bedrijventerreinen, solar carports en transformatorhuisjes goed bezocht.
  • De muzikale bijdrage van cabaretduo Piepschuim maakte veel los. 

 

Bekijk hier de presentaties van de dag

Aanleiding

Binnen de RES zijn er veel verschillende onderwerpen die spelen. De Milieu Effect Rapportage (MER) wordt voorbereid, samen werken we zoekgebieden verder uit en werken we toe naar vergunningverlening. Er worden zonne-energieprojecten op bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en waterbassins gerealiseerd, en we ontwikkelen beleid voor lokale eigendom en ruimtelijke inpassing, en analyseren de impact van landelijk beleid op de RES. Deze onderwerpen zijn dringender dan ooit, gezien onze ambitie om de RES in 2030 te verwezenlijken. Deadlines voor vergunningverlening en uitvoering komen steeds dichterbij.

Volgens het Klimaatakkoord moeten alle vergunningen uiterlijk in 2025 zijn verleend. De laatste voortgangsrapporten en het feit dat we nieuwe projecten moeten starten om stappen te zetten richting onze RES-doelen, benadrukken hoe belangrijk het is dat we snel actie ondernemen.

Daarom organiseerden we de werkconferentie Elektriciteit, op 10 oktober 2023. Deze conferentie bood ons de kans om de diverse onderwerpen grondig te behandelen, kennis te delen en deelnemers volledig op de hoogte te houden van de lopende ontwikkelingen. 
 

Programma

Na een inspirerende plenaire opening bieden we verschillende deelsessies om dieper in te gaan op specifieke onderwerpen.

Ronde 1

Sessie 1: Lokale afstandsnormering Wind

In deze sessie krijg je informatie over de status van de landelijke milieunormen en delen we ervaringen met het opstellen van lokale milieunormen aan de hand van praktijkvoorbeeld windpark Caprice in Lingewaard. Deze casus komt uitvoerig aan bod tijdens de kennis sessie. Erna is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen aan Jos Pierey, betrokken bij het opstellen van de lokale windnormen voor windpark Caprice. Jol Moors, al 23 jaar actief als adviseur windenergie, begeleidt deze sessie.

Spreker: Jos Pierey, adviseur OverMorgen
Moderator: Jol Moors

Sessie 2: Lokaal eigendom

In deze sessie krijg je handvatten aangereikt hoe lokaal eigendom kan worden ingevuld. Hoe pak je het aan? Welke mogelijkheden heb je? Aan de hand van inspirerende voorbeelden aangereikt door Energie Samen, ga je met elkaar in gesprek hoe jouw gemeente dit aanpakt, waar je tegenaan loopt en wat succesfactoren zijn.

Moderator: Claudia Hofemann, EnergieSamen Zuid-Holland

Sessie 3: Inpassingskader transformatorhuisjes gemeente Rotterdam

 Stan Klerks presenteert de Rotterdamse aanpak om de groei van het aantal nutsvoorzieningen (transformatorhuisjes, warmteoverdrachtstations) in goede banen te leiden. Doel is om de energietransitie te versnellen én een leefbare stad te houden. Erna ben je in de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Spreker en moderator: Stan Klerks, adviseur energietransitie gemeente Rotterdam

Sessie 4: Rotterdamse aanpak zon op bedrijfsdaken

Rotterdam heeft een actieve aanpak ontwikkeld voor zon op bedrijfsdaken. Rotterdam ondersteunt bedrijven die zon op dak willen realiseren, signaleert kansen en jaagt deze actief na, om zo projecten van plan tot realisatie te brengen. Meer weten over de Rotterdamse aanpak? Kom dan naar deze sessie.

Spreker: Esther Zumpolle, zonne-adviseur gemeente Rotterdam

Ronde 2

Sessie 5: Systeemstudie

Het energiesysteem is volop aan het veranderen. Onder meer als gevolg van de klimaat- en duurzaamheidsambities, maar ook de geopolitieke ontwikkelingen. Verwachting is dat dit zal resulteren in een diverser en uitgebreider energiesysteem (infrastructuur). In onze RES-regio starten we binnenkort met een systeemstudie als hoofddoel heeft om handelingsperspectief te bieden aan deelnemende partijen (m et name gemeenten, provincie, netbeheerders). Dat handelingsperspectief is gebaseerd op een gezamenlijk en integraal beeld van een ontwikkelpad naar het energiesysteem in 2050 (vraag, aanbod, infra, flex, conversie, etc.) obv enkele onderscheidende eindbeelden (scenario’s).

In deze sessie gaan we samen op zoek naar input voor de uit te voeren systeemstudie. Vanuit de beoogde opbrengst gaan we graag in gesprek over welke antwoorden de systeemstudie zou moeten beantwoorden. En graag halen we graag input op voor mogelijke scenario’s in de systeemstudie.

Moderator: Floris de Groot, adviseur GroenLicht

Sessie 6: Zon op maatschappelijke- en overheidsdaken
Deze sessie is gelijk aan sessie 10

Bij deze sessie staat delen van kennis over zon op maatschappelijk vastgoed centraal. We trappen de sessie af met een korte presentatie van een expert. Daarin wordt onder andere stilstaan bij de potentie die er op maatschappelijk vastgoed voor de verschillende gemeentes ligt en hoe je die kan verzilveren. Vervolgens gebruiken we 'een gesprek op voeten' om op interactieve wijze kennis en ervaringen met elkaar te delen. Daarbij zoomen we in op de onderdelen die juist goed zijn gegaan (succes stories), maar ook op de onderdelen waar we van kunnen leren (lessons learned).

Moderator: Helpdesk Zon, Stijn Maatman

Sessie 7: Participatiehandreiking

Om werkzame elementen in de procesparticipatie rond de energiestrategie te onderzoeken, wil onderzoeks- en participatiebureau EMMA graag in gesprek met organisatoren en deelnemers van reeds voltooide participatietrajecten die plaatsvonden binnen de RES-regio Rotterdam Den Haag. Wat was het beeld vooraf? Wat werkte? En heeft het traject de beoogde resultaten opgeleverd? Uiteindelijk werkt EMMA samen met de provincie en de energieregio toe naar een handreiking voor procesparticipatie. In deze deelsessie halen we graag alle geleerde lessen op vanuit jouw participaticietrajecten.

Moderator: Wesley van der Linden, bureau EMMA

Sessie 8: Zon op parkeerplaatsen

Bart Steman licht de eerste bevindingen toe van de projecten die van start zijn gegaan en geeft een update over de versnellingsaanpak. Vervolgens worden twee koplopersprojecten gepresenteerd; een in Voorne aan Zee en een in Westland. Er is in de sessie volop ruimte voor het stellen van vragen en om met elkaar in gesprek te gaan.

Moderator: Bart Steman, Procesregisseur Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Ronde 3

Sessie 9:  Programma zon op veld

De RES-regio Midden-Holland heeft een programma voor zon op veld ontwikkeld. Dit programma bestaat uit drie delen: een kansenkaart, een afwegingskader en ruimtelijke beschrijvingen. Het programma bevat de ruimtelijke kaders voor toetsing, prioritering en vergunningverlening van projecten. Hiermee krijgen initiatiefnemers inzicht onder welke randvoorwaarden zij projecten kunnen indienen. Roland van Houdt van de RES Midden-Holland zal hier meer over vertellen.

Spreker: Roland van Houdt, RES-programmamanager Midden-Holland

Sessie 10: Zon op maatschappelijke- en overheidsdaken
Deze sessie is gelijk aan sessie 6

Bij deze sessie staat delen van kennis over zon op maatschappelijk vastgoed centraal. We trappen de sessie af met een korte presentatie van een expert. Daarin wordt onder andere stilstaan bij de potentie die er op maatschappelijk vastgoed voor de verschillende gemeentes ligt en hoe je die kan verzilveren. Vervolgens gebruiken we 'een gesprek op voeten' om op interactieve wijze kennis en ervaringen met elkaar te delen. Daarbij zoomen we in op de onderdelen die juist goed zijn gegaan (succes stories), maar ook op de onderdelen waar we van kunnen leren (lessons learned).

Moderator: Helpdesk Zon, Stijn Maatman

Sessie 11: OER: de balans opmaken

De verhaallijn energie rond infrastructuur is voor onze regio heel belangrijk. De RES-regio heeft inmiddels twee projecten in het kader van het programma Opwek Energie op Rijksgronden (OER) lopen: de Zonneroute A15-A38 en het project A4-A13-N14. Op de rol staan nog de A12 en A20. In deze deelsessie gaan we met elkaar in gesprek over de projecten: wat gaat goed, waar liggen aandachtspunten, hoe kunnen we meekoppelkansen creëren? De uitkomsten hiervan nemen we mee terug de projecten in en gebruiken we om kansen rond infrastructuur verder in kaart te brengen.

Moderator: Alienke Ramaker, Strategisch Procesmanager Energietransitie

Sessie 12: Zon op bedrijventerreinen

In 2022 hebben vier bedrijventerreinen subsidie ontvangen van het MRDH i.h.k.v. verduurzaming en vergroening. Het opwekken van duurzame elektriciteit is één van de pijlers daarin. De projecten zijn nu een jaar verder. Wat kunnen we daarvan leren, en wat hebben we nog te doen? Pijnacker-Nootdorp licht een casus toe en Bart Steman gaat in op de gesprekken die hij met alle regiogemeenten hierover heeft gevoerd. Welke lessen zijn geleerd en hoe verzilver je de kansen die er zijn rondom bedrijventerreinen?

Spreker:
Moderator: Bart Steman, Procesregisseur Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Cookie-instellingen