FAQ

We werken aan een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Dit overzicht wordt de komende tijd regelmatig uitgebreid. Staat uw vraag er nog niet bij, laat het ons dan s.v.p. weten.

De RES is een Regionale Energie Strategie. Er zijn 30 regio’s in Nederland die een RES maken. Het maken van een RES is één van maatregelen die volgen uit het Klimaatakkoord.

De RES van de energieregio Rotterdam Den Haag is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzen voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

De RES is het platform voor de organisatie van samenwerking tussen alle regionale partijen in voorbereiding op concrete projecten die voortkomen uit de RES.

En de RES is een product dat weergeeft hoe we de klimaat- en energiedoelen gaan invullen en gaan halen. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. De RES wordt om de 2 jaar aangepast, zodat er flexibiliteit is om ontwikkelingen en nieuwe technieken een plek te geven.

Meer weten over de Regionale Energiestrategie in Nederland, bekijk hier de landelijke website.

Vragen, antwoorden en informatie over het Klimaatakkoord vindt u op de website van het Klimaatakkoord.

De Concept RES staat sinds medio april 2020 op deze website. Tot 1 oktober 2020 dienen de gemeenten, provincie en waterschappen wensen en bedenkingen in. Deze informatie wordt verzameld en aan het Nationaal Programma RES overhandigd. Na 1 oktober worden door het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) alle 30 RES’en in Nederland beoordeeld. Hiervan is de terugkoppeling vooralsnog gepland begin 2021.

Op weg naar de RES 1.0 werken alle betrokken partijen aan aanscherping en concretisering van de strategie. Bijvoorbeeld door in werkgroepen verder te praten over kansrijke projecten, initiatieven en innovaties. Ook kunnen gemeenten met inwoners en bedrijfsleven in gesprek voeren over hun ideeën omtrent de energietransitie.

De RES 1.0 die zo ontstaat zal in het tweede kwartaal 2021 worden beoordeeld en vastgesteld door gemeenten, provincie en waterschappen. De RES 1.0 wordt vastgesteld voor juli 2021. Na de RES 1.0 gaat het werk door. Enerzijds in de uitvoering van de strategie, anderzijds door de tweejaarlijkse actualisatie die ruimte geeft voor nieuwe technieken.

Als inwoner kunt u meedoen aan de energietransitie op verschillende manieren.

Wilt u meer weten over hoe u uw woning kunt verduurzamen en of daar subsidies voor zijn? Kijk dan op de site van uw gemeente. Neem ook contact op met uw gemeente om te horen wanneer u kunt meepraten over de RES. Iedere gemeente heeft een eigen planning daarvoor. U kunt uw boodschap meegeven via de gekozen volksvertegenwoordigers en/of soms organiseren gemeenten inwonersbijeenkomsten.

Wat soms ook een mogelijkheid is, is dat u financieel deelneemt in een energieproject. Ook daarvoor kunt u vragen stellen aan uw gemeente. Misschien is er een energiecoöperatie bij u in de buurt waarbij u kunt aansluiten. Of wilt u een energiecoöperatie oprichten? De gemeente kan u informeren.

Neem contact op met uw gemeente om te horen wat de mogelijkheden zijn om mee te praten, mee te denken of mee te doen.

In het proces naar de Concept RES zijn bijeenkomsten gehouden voor raadsleden en bestuurders in de regio. Over de Concept RES stond een symposium gepland in april 2020 dat door de coronamaatregelen is vervallen. Informatie wordt beschikbaar gesteld via online video’s, social media, webinars en presentaties. Informatie wordt veelal via de griffie, betrokkenen ambtenaren en bestuurders binnen de gemeente verspreid. De volksvertegenwoordigers zijn een belangrijke partner in het RES proces, zowel als aanspreekpunt voor bewoners, als beslissers in de energietransitie.

Biogas en groene waterstofgas zijn alternatieve brandstoffen maar het aanbod is vooralsnog beperkt. We kiezen in de regio ervoor om deze gassen in te zetten op andere gebieden dan het verwarmen van de gebouwde omgeving. Omdat er dan meer milieuwinst mee te behalen valt. De productietechnieken zijn op dit moment nog onvoldoende voor grootschalig gebruik.

Voor de productie van groen waterstofgas is ook groene stroom nodig; daarvoor zijn dus ook meer windmolens en zonnepanelen nodig. Bekijk ook de achtergrondnotitie, de concept RES en de video over duurzame brandstoffen op deze site.

In het Klimaatakkoord wordt ingegaan op de urgentie van verduurzaming. Wachten op nieuwe technieken is geen optie omdat de opgave dan ook steeds groter wordt. Door marktmechanismen kan technische innovatie versnellen; bijvoorbeeld een zonnepaneel wekt steeds meer elektriciteit op. Die ontwikkelingen vinden plaats omdat zonnepanelen worden gekocht en marktpartijen steeds verder ontwikkelen en innoveren. Sommige ontwikkelingen duren naar verwachting zo lang dat we prioriteit geven aan ontwikkelingen die binnen de mogelijkheden van de regio liggen en waar sneller duurzaam resultaat te verwachten valt. Omdat bijvoorbeeld de bouw van een kerncentrale zo’n 20 jaar duurt is dit geen oplossing voor de termijn tot 2040 en daarbij is landelijk beleid bepalend.

Omdat iedere 2 jaar de RES wordt geactualiseerd blijft er altijd ruimte voor innovatie en voortschrijdende inzichten. Totdat er slimmere oplossingen komen hebben we windmolens en zonnepanelen nodig.

In de regio wordt er al relatief veel windenergie opgewekt en geldt voor zonne-energie nog veel potentie. Beide schone bronnen willen we optimaal gebruiken. Daarom zoeken we in de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag naar nieuwe locaties in het landschap die geschikt zijn en passend te maken zijn in het beleid van de gemeente. Waar restricties gelden wordt nagedacht over oplossingen. Alle nieuwe locaties worden op maatschappelijk draagvlak getoetst. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. In de regio wordt gezocht naar een realistische energiestrategie die past bij de regio en de toekomstige vraag naar elektriciteit. Alleen windenergie op zee is niet genoeg om in de vraag te voorzien van alle bedrijven en woningen in onze regio. Ook niet als we eerst zoeken naar mogelijkheden om de vraag te verminderen, zoals door zuinig gebruik of woningisolatie.

De gezamenlijke overheden hebben de eerste stappen gezet. Dat zijn 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid Holland. Het RES-proces is vervolgens breed ondersteund door tal van private en semipublieke partijen. Alle partijen staan op deze website vermeld en vragen kunnen worden gesteld aan de desbetreffende organisatie, gemeente of regio partij.