Als bewoner, organisatie of bedrijf meer weten over de RES

Op deze pagina vindt u een uitgebreid subsidieoverzicht met relevante subsidies voor de energietransitie. Subsidies die aansluiten bij het realiseren van de ambities zoals genoemd in de RES Rotterdam Den Haag. De subsidies zijn aan te vragen door onder andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Bij elke subsidie staat vermeld door wie deze aan te vragen is.

De regelingen zijn onderverdeeld in drie niveaus: Europese subsidies, nationale subsidies en regionale subsidies.

Scroll van links naar rechts om de hele tabel te zien.

De regelingen zijn voor verschillende onderwerpen bedoeld. Deze kunt u uiterst rechts vinden. De onderwerpen kunnen zijn: energiebesparing, energieopwekking, duurzame brandstoffen, energieopslag, duurzame bedrijventerreinen, warmtenetten, smart grids & systems en innovatie & ontwikkeling.

Heeft u vragen over dit overzicht? Of zoekt u naar hulp om een subsidie aan te vragen? Neem contact op met subsidieadviesbureau Haute Equipe.

Laatste nieuws als tekst
Zo’n 8 keer per jaar publiceren wij een nieuwsbrief waarin we een aantal regelingen uitlichten die de komende tijd interessant zijn voor de RES-gemeenten en haar partners.

Wat weet u over de RES Rotterdam Den Haag?

RES staat voor Regionale Energiestrategie. 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie werken samen in de RES. We werken aan het doel van het Klimaatakkoord: 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Waar zijn er kansen voor het opwekken van energie? Wat vinden we belangrijk? Wat is moeilijk? Hoe ver zijn we? Test hier wat u al weet van de RES 1.0. Na twaalf vragen weet u meer.

Waarom maken we een RES?

In Nederland is afgesproken dat we in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoten. Dat is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Om dat doel samen te halen zijn veel veranderingen noodzakelijk. Iedereen zal daar wel iets van gaan merken. Bijvoorbeeld aardgasvrije wijken, elektrisch rijden of isoleren van woningen. We zien ook het landschap veranderen door de opwekking van schone energie. We moeten het samen doen, met oog voor ieders belangen. Deze praatplaat laat de vraagstukken zien (klik op de blauwe buttons in de praatplaat voor toelichting).

Video afspelen

Hoe maken we samen een RES?

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. Energieregio Rotterdam Den Haag is er 1 van. In iedere energieregio wordt door veel partijen samengewerkt om een RES-strategie op te schrijven en in praktijk te brengen. Warmte en elektriciteit gaan over gemeentegrenzen heen, het is dus waardevol samen op te trekken.

In een RES maken de partijen regionale keuzen voor het opwekken van duurzame elektriciteit en heeft de warmtetransitie een plek. De daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur worden niet vergeten. Ook maatschappelijke betrokkenheid krijgt lokale invulling (klik op de rode buttons in de praatplaat voor toelichting). De gemeenten, de waterschappen en de provincie nemen zoveel mogelijk lokale inzichten mee.

Uw gemeente kan u informeren over de RES en de energietransitie. Bijvoorbeeld over hoe u uw woning kunt verduurzamen of om te horen of u kunt meepraten over de RES. De Woonwijzerwinkel is het officiële energieloket voor veel RES-gemeenten met handige tips voor energiebesparing. Ook op de site van de Rijksoverheid staan tips. Of misschien bent u geïnteresseerd in financiële participatie of bent u betrokken bij een lokale energiecoöperatie. U kunt uw boodschap ook meegeven via de gekozen volksvertegenwoordigers. Soms organiseren gemeenten inwonersbijeenkomsten. Iedere gemeente heeft een eigen planning daarvoor.

RES 1.0: op weg naar 2030 en verder

De RES 1.0 is samengesteld op basis van alle informatie die vanaf 2018 is verzameld en besproken. Hier leest u de samenvatting. Of bekijk in een paar minuten de video met hoofdpunten en de video over het proces. In 2021 volgde de besluitvorming door gemeenten, waterschappen en provincie. En voor 1 juli 2021 moest de RES 1.0 zijn ingediend bij Nationaal Programma RES.

De RES is een strategie op basis van samenwerking tussen alle partijen in de regio. Het is dus ook de voorbereiding op concrete projecten die eruit voortkomen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven. En ook wordt er op gelet dat innovaties en nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen. Daarom wordt de RES iedere 2 jaar vernieuwd. De RES werkt toe naar 2030 met een doorkijk naar 2050.

In RES Rotterdam Den Haag stuurt het Bestuurlijk Netwerk Energie het maken van de RES aan. De insteek is dat we door regionale samenwerking kosten besparen en daarmee de energietransitie voor iedereen betaalbaar houden.

Wilt u als bewoner, maatschappelijke organisatie, of bedrijf meer weten over de lokale situatie? Neem dan contact op met uw gemeente.