Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Documenten onderbouwing RES 1.0

Hier vindt u alle documenten die gebruikt zijn tijdens het maken van de RES 1.0. Deze zijn inzichtelijk als onderbouwing aan het RES 1.0 document.

Transitievisie Warmte – Regionale Strategie
24 juni 2021, onderzoek naar hoe twee studies bijdragen aan de gemeentelijke Transitievisies Warmte (TVW). Betreft de 2 studies CW-RES (Collectieve warmtevoorziening RES Rotterdam Den Haag, maart 2021) en IO (Integraal Ontwerp Warmtetransport Zuid-Holland, mei 2021).

Vergelijking rapporten CW-RES en IO
24 juni 2021, dit is een vergelijking tussen twee studies die in de regio zijn uitgevoerd. Te weten CW-RES (Collectieve warmtevoorziening RES Rotterdam Den Haag, maart 2021) en IO (Integraal Ontwerp Warmtetransport Zuid-Holland, mei 2021).

Integraal warmtetransportsysteem Zuid-Holland
Mei 2021, onderzoek opgesteld door Gasunie i.s.m. Provincie Zuid-Holland, i.o.v. ministerie EZK

Achtergrondnotitie Duurzame Brandstoffen
April 2020/2021, notitie van energieregio Rotterdam Den Haag over de rol van groengas en waterstof in het energiesysteem en de RES.

Notitie Werking van warmtenetten
15 april 2021, deze publicatie geeft toelichting op de onderdelen van een warmtenet, verschillende temperatuurniveau’s en de relatie tussen warmtebronnen en -vraag.

Nota van beantwoording wensen en bedenkingen RES Rotterdam Den Haag
31 maart 2021, overzicht van de antwoorden op de wensen en bedenkingen n.a.v. de Concept RES door de partijen in RES Rotterdam Den Haag.

Rapport Collectieve warmtevoorziening
Maart 2021, collectieve warmtevoorziening RES Rotterdam Den Haag, scenariostudie door het consortium van Gradyent, Fakton, Royal HaskoningDHV.

Rapport ruimtelijke toetsende vraag
Maart 2021, hoe verhouden de zoekgebieden van de RES-regio Rotterdam-Den Haag zich tot bovenregionale kaders, andere opgaven en visies, en aangrenzende regio’s?

Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving (de brief) (de bijlage)
12 januari 2021, twee documenten over de stand van zaken van het Klimaatakkoord Gebouwde omgeving. 

Systeemstudie – Systeemstudie (arcgis.com)
Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid-Holland, geeft een integraal beeld van de impact van de energietransitie op het energiesysteem in Zuid-Holland. Uitgevoerd van april 2020 tot januari 2021, door een consortium i.o.v. Provincie Zuid-Holland, Stedin en het Havenbedrijf Rotterdam.

Analyse wet- en regelgeving juridische instrumenten sturing publieke belangen warmtetransitie
18 december 2020, in opdracht van RES Regio Rotterdam-Den Haag. Concretisering van de publieke belangen (betrouwbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en energierechtvaardigheid) en het in kaart brengen van de noodzakelijke sturingsinstrumenten voor gemeenten.

Quickscan Participatie RES Rotterdam Den Haag
November 2020, stand van zaken voor bestuurlijk gesprek over rol van inwoners bij de RES door EMMA in opdracht van RES Rotterdam Den Haag.

Duurzaamheidskader biogrondstoffen
16 oktober 2020, Kamerbrief Rijksoverheid.nl

Juridische analyse warmtewet 2.0
25 juli 2020, in opdracht van RES Regio Rotterdam-Den Haag. Weergave van de zorgpunten, de juridische beoordeling en een samenhangende aanbeveling m.b.t. de consultatieversie Warmtewet 2.0.

Handreiking RES en Arbeidsmarkt
13 juli 2020, deze publicatie is bedoeld om de regio’s te ondersteunen bij het agenderen van arbeidsmarkt en scholing. Het is tevens een leidraad bij de uitwerking binnen én buiten de RES.

Analyse naar de participatie in de regionale energiestrategieën in Zuid-Holland
Mei 2020, door +Anderen in opdracht van Provincie Zuid-Holland

 

 

Cookie-instellingen