NP RES Factsheets Elektriciteit en Warmte

warmte-content

In opdracht van Nationaal Programma RES heeft CE Delft een objectief overzicht gemaakt van de inzet van technologieën voor duurzame elektriciteit en warmte. In twee factsheets worden verschillende technologieën beschreven die relevant zijn voor de RES-opgaves. In de documenten wordt de opgave verder uitgelegd, wordt meer informatie gegeven over begrippen, is een handzaam overzicht met relevant kengetallen per technologie opgenomen en vind je meer informatie en bronnen voor eventuele verdieping.

In deze factsheet over warmte lees je meer over restwarmte, geothermie, aquathermie, biomassa, groengas en waterstof.

In deze factsheet over elektriciteit lees je meer over windenergie, zonne-energie, biomassa, kernenergie, waterkracht en waterstof.

NPRES heeft samen met CE Delft afgewogen keuzes gemaakt in het brongebruik op basis van RES relevante criteria. Voor warmte zijn de factsheets van ECW leidend geweest. Waar aanvullende informatie benodigd was zijn andere bronnen geraadpleegd. Alle bronnen zijn vermeld. De factsheets zijn voorgelegd en afgestemd met Ministerie van Economische zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, IPO, VNG, Unie van Waterschappen, NVDE en Netbeheerders.

bron: NP RES Factsheet Elektriciteit [www.regionale-energiestrategie.nl]

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.