Participatieproces RES Rotterdam Den Haag in beeld

Voorkant Leaflet RES Participatie-proces

De energietransitie om de klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen, doen we samen. Deze participatie-illustratie van RES Rotterdam Den Haag laat zien hoe de stem van iedereen in het langlopende proces een plek heeft.

Uitwisselen ideeën en kennis

In het RES proces werken we aan een strategie om voor iedereen een schone, betaalbare, betrouwbare en veilige energievoorziening te garanderen. Alle stappen hangen samen met andere ontwikkelingen op het gebied van wonen, recreëren, werken en samenleven. In de RES laten we ons voeden door de gekozen volksvertegenwoordigers. De raadsleden, AB-leden en statenleden wisselen ideeën en kennis uit met inwoners, bedrijven, organisaties. Hoe en wanneer deze uitwisseling gebeurt vult iedere gemeente zelf in, bijvoorbeeld via een website, een online bewonersavond of via ondernemersverenigingen.

RES is een lange termijn proces

De RES is een lange termijn proces dat vraagt om afwegingen in ruimtegebruik. De gemeenten, waterschappen en provincie informeren en raadplegen de inwoners, bedrijven en organisaties, onder andere via de volksvertegenwoordigers. Elkaar informeren en om advies vragen gaat bijvoorbeeld in gebiedsateliers, in gesprek met lokale initiatieven of met (online) bijeenkomsten. Samenwerking en mede-eigenaarschap in energieprojecten worden lokaal gestimuleerd.

Uitvoering van de RES

De RES maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande initiatieven en sluit aan bij bestaande structuren. De volksvertegenwoordigers hebben inzichten meegegeven via de wensen en bedenkingen procedure bij de Concept RES en zij besluiten in het voorjaar van 2021 over de RES 1.0. Voor de uitvoering van de RES raadplegen de overheden de omgeving om beleid en juridische kaders voor de energietransitie te ontwikkelen. Samen met de projectuitvoerders, netbeheer en energiecoöperaties. Wanneer initiatiefnemers de uitvoering van projecten starten vragen zij vragen vergunningen aan, betrekken de omgeving en raadplegen belanghebbenden. Met inbreng van belanghebbenden wordt de RES iedere 2 jaar aangepast met nieuwe kennis en voortschrijdend inzicht.

Bekijk de interactieve illustratie hier (klik op de rode buttons in de illustratie voor toelichting). Of download de participatie-illustratie. De illustratie kan ook via LinkedIn #RESRotterdamDenHaag worden gedeeld.

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.