PBL presenteert aanpak voor monitoring dertig Regionale Energie Strategieën

Nieuws-PBL-presenteert

Op dit moment zijn dertig energieregio’s bezig met het opstellen van hun concept Regionale Energie Strategie (RES). Volgens de huidige planning moeten zij 1 voor juni in hun RES duidelijk maken wat hun ambities zijn voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Tussen 1 juni en 1 augustus analyseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de dertig regionale plannen. In het rapport ‘Systematiek Monitor RES’ laten we zien hoe we deze analyse uitvoeren. Hieronder ook nadere uitleg met betrekking tot de huidige planning.

Vier kijkrichtingen
Vanaf 1 juni gaat PBL met een team van verschillende onderzoekers aan de slag om alle dertig plannen te bestuderen. Zij doen dat vanuit vier kijkrichtingen. Ze kijken in de eerste plaats naar kwantiteit: in hoeverre gaan de dertig regio’s erin slagen om gezamenlijk in 2030 ten minste 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op te wekken uit windenergie op land of grootschalige installaties met zonnepanelen? Vervolgens letten ze op ruimtegebruik: hoe wordt rekening gehouden met bestaande functies en waardering van ruimte en toekomstige ruimtelijke opgaven? De impact van de regionale plannen op het energiesysteem en op de decentrale en nationale energie-infrastructuur is de derde op ons lijstje. Tot slot kijken ze hoe het zit met het bestuurlijk draagvlak voor en maatschappelijke betrokkenheid bij de totstandkoming van de RES’en”.

Focus op nationaal en bovenregionaal niveau
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van het PBL om te beoordelen of individuele RES’en ambitieus genoeg zijn. PBL kijkt vooral naar het nationale en bovenregionale niveau. Door de dertig plannen naast elkaar te leggen, kan het PBL boven water krijgen waar knelpunten zijn om de energiedoelen te kunnen bereiken. Vervolgens zal PBL generieke aanbevelingen doen en oplossingsrichtingen aanwijzen. Binnen het korte tijdsbestek van twee maanden zal het PBL een rapport opleveren waarmee de regio’s gezamenlijk hun winst kunnen doen.

Huidige planning en de monitor van de concept-RES’en
Het Nationaal Programma RES zegt in antwoord op vragen over de planning: “Vooralsnog blijft de datum van 1 juni staan” en “Als de huidige situatie langer duurt dan tot 6 april 2020, dan leidt dit mogelijk tot herziening” (zie ook NP RES website). De aanpak en timing van de monitor van de concept-RES’en gaat uit van deze oorspronkelijke situatie. In geval van een herziening zal het PBL de aanpak en timing conform aanpassen.

Podcast over de route naar de RES 1.0
Meer weten over het proces van concept RES tot RES 1.0 en de rol die het PBL daarin speelt? Luister naar de podcast van Jan Matthijsen, PBL-projectleider Monitor RES, en Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

(23-03-2020, bron: www.pbl.nl/nieuws/2020/pbl-presenteert-aanpak-voor-monitoring-dertig-regionale-energie-strategieen)

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.