Documenten

Deze documenten kunt u gebruiken bij uw activiteiten voor de RES-regio. Hier staan de RES 1.0 en achtergronddocumenten, inclusief verslagen ten behoeve van de uitvoering van de RES 1.0. Zie ook de illustraties die informatie in 1 oogopslag toegankelijk maken. De documenten gaan zowel over het proces als de inhoud en zijn vrij te gebruiken.

Transitievisie Warmte – Regionale Strategie, 24 juni 2021. Hoe twee studies bijdragen aan de gemeentelijke Transitievisies Warmte (TVW). Betreft de 2 studies CW-RES (Collectieve warmtevoorziening RES Rotterdam Den Haag, maart 2021) en IO (Integraal Ontwerp Warmtetransport Zuid-Holland, mei 2021).

Transitievisie Warmte Regionale Strategie

Vergelijking rapporten CW-RES en IO, 24 juni 2021. Dit is een vergelijking tussen twee studies die in de regio zijn uitgevoerd. Te weten CW-RES (Collectieve warmtevoorziening RES Rotterdam Den Haag, maart 2021) en IO (Integraal Ontwerp Warmtetransport Zuid-Holland, mei 2021).

Vergelijking rapporten CW-RES en IO

Integraal warmtetransportsysteem Zuid-Holland, mei 2021. Onderzoek opgesteld door Gasunie i.s.m. Provincie Zuid-Holland, i.o.v. ministerie EZK

Integraal Ontwerp Warmtetransport Zuid-Holland_rapport_210526

Juridische analyse warmtewet 2.0, 25 juli 2020. In opdracht van RES Regio Rotterdam-Den Haag. Weergave van de zorgpunten, de juridische beoordeling en een samenhangende aanbeveling m.b.t. de consultatieversie Warmtewet 2.0.

Juridische analyse warmtewet 2.0

Analyse wet- en regelgeving juridische instrumenten sturing publieke belangen warmtetransitie, 18 december 2020. In opdracht van RES Regio Rotterdam-Den Haag. Concretisering van de publieke belangen (betrouwbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en energierechtvaardigheid) en het in kaart brengen van de noodzakelijke sturingsinstrumenten voor gemeenten.

Analyse wet- en regelgeving juridische instrumenten sturing publieke belangen warmtetransitie

Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid-Holland, geeft een integraal beeld van de impact van de energietransitie op het energiesysteem in Zuid-Holland. Uitgevoerd van april 2020 tot januari 2021, door een consortium i.o.v. Provincie Zuid-Holland, Stedin en het Havenbedrijf Rotterdam.

Systeemstudie – Systeemstudie (arcgis.com)

Twee documenten stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving. Brief en bijlage – Overzicht regelingen voor het verduurzamen van gebouwde omgeving (12 januari 2021)

Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

Bijlage

Analyse naar de participatie in de regionale energiestrategieën in Zuid-Holland door +Anderen in opdracht van Provincie Zuid-Holland in mei 2020.

Analyse participatie RES’en Zuid-Holland

Duurzaamheidskader biogrondstoffen

Kamerbrief Rijksoverheid.nl, 16 oktober 2020 

Quickscan Participatie RES Rotterdam Den Haag – Stand van zaken voor bestuurlijk gesprek over rol van inwoners bij de RES door EMMA in opdracht van RES Rotterdam Den Haag, november 2020

Quickscan Participatie 

De handreiking RES en Arbeidsmarkt is bedoeld om de regio’s te ondersteunen bij het agenderen van arbeidsmarkt en scholing. Het is tevens een leidraad bij de uitwerking binnen én buiten de RES.

Publicatie Klimaatakkoord.nl, 13-07-2020

Collectieve warmtevoorziening RES Rotterdam Den Haag, scenariostudie door het consortium van Gradyent, Fakton, Royal HaskoningDHV, maart 2021.

Rapport Collectieve warmtevoorziening.

Ruimtelijke toetsende vraag

Hoe verhouden de zoekgebieden van de RES-regio Rotterdam-Den Haag zich tot bovenregionale kaders, andere opgaven en visies, en aangrenzende regio’s?

Rapport Ruimtelijke toetsende vraag van RES-regio Rotterdam-Den Haag door Generation.Energy, maart 2021

Achtergrond Notitie Duurzame Brandstoffen

Notitie van energieregio Rotterdam Den Haag over de rol van groengas en waterstof in het energiesysteem en de RES (17 april 2020 met update april 2021)

Nota van beantwoording wensen en bedenkingen RES Rotterdam Den Haag

Overzicht van de antwoorden op de wensen en bedenkingen n.a.v. de Concept RES door de partijen in RES Rotterdam Den Haag, 31 maart 2021

Notitie Werking van warmtenetten geeft toelichting op de onderdelen van een warmtenet, verschillende temperatuurniveau’s en de relatie tussen warmtebronnen en -vraag.

Werking van warmtenetten

Illustratie voor nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders: In een beeld de vele facetten van de RES en de rol van de gemeenteraden (9 maart 2022).

Leaflet Gemeenteraadsleden en RES Rotterdam Den Haag

Onderzoeksrapport “Organisatie en coördinatie van de warmtevoorziening in de regio”: Onafhankelijk onderzoek laat zien dat de warmtetransitie andere sturingsvormen nodig heeft om afstemmings- en verdelingsopgaven in samenwerking uit te voeren. Drie sturingsmodellen zijn uitgewerkt. (TU Delft i.o.v. RES RDH, 7 februari 2022)

Eindrapportage TU Delft_feb_2022 RES Final

 

Participatieproces in beeld: Deze participatie-illustratie laat zien hoe de stem van iedereen een plek heeft in het langlopende proces Klik in de online versie op de rode buttons voor toelichting.

(online) Illustratie participatieproces in beeld 

 

Samen complexe keuzes maken (Participatie): Praatplaat met toelichtende tekst als hulpmiddel bij het gesprek over de complexe keuzes die samen gemaakt moeten worden in de (Concept) RES. Klik in online versie op de blauwe buttons voor toelichting.

(online) Illustratie Samen Keuzes Maken RES RotterdamDenHaag

 

Reactie internetconsultatie Warmtewet. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft voor de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2.0) van 22 juni tot 3 augustus 2020 een internetconsultatie gehouden. Download hier reactie van de RES regio Rotterdam Den Haag. (zie ook Brief VNG IPO UvW)

Aandachtspunten Warmtewet 2.0 – Internetconsultatie

 

Brief VNG IPO UvW. Reactie op openstelling consultatie wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorziening (zie ook Aandachtspunten Warmtewet 2.0 – internetconsultatie)

20200730 Consultatie Wet Collectieve Warmtevoorziening _VNG_IPO_UvW

 

Achtergrond Notitie Duurzame Brandstoffen
Deze notitie van energieregio Rotterdam Den Haag, gaat in op de rol die groengas en waterstof kunnen vervullen in het energiesysteem, de huidige activiteiten en de rol van de gemeenten.

Download Achtergrond Notitie Duurzame Brandstoffen

 

Netimpactanalyse van door de energieregio Rotterdam Den Haag aangeleverde gegevens.

Download Netimpactanalyse

 

Hoofdlijnen Wensen en Bedenkingen bij de Concept RES. Op 1 A4 eerste indruk van de Wensen en Bedenkingen.

Download Leaflet Hoofdlijnen Wensen en Bedenkingen

Samenvatting Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Download Samenvatting Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

 

Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag – Deel A

Download Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag – Deel A

 

Verdieping bij Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag – Deel B

Download Verdieping bij Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag – Deel B

Energieperspectief 2050 – Een ruimtelijk-energetisch toekomstbeeld van de energievoorziening in onze regio.

Download document Energieperspectief 2050

 

Begeleidende brief Energieperspectief 2050

Download Begeleidende brief Energieperspectief 2050

 

Plan van Aanpak
Dit plan van aanpak maakt inzichtelijk op welke manier het Uitvoeringsprogramma RES tot stand komt. Daarmee vormt dit plan een eerste belangrijke stap richting de Concept RES in juni 2020 en RES 1.0 in maart 2021.

Download Plan van Aanpak

 

Basisdocument
Dit Basisdocument heeft als doel om het gezamenlijke vertrekpunt voor de regiopartijen te markeren, van waaruit de RES verder ontwikkeld wordt. Dit is de basis voor keuzes over de regionale ambitie, ontwikkel- en oplossingsrichtingen.

Download Basisdocument

 

Regionale Prioriteiten
Naar een betaalbare betrouwbare schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050

Download Regionale Prioriteiten

 

Uitgangspuntennotitie RES

Download Uitgangspuntennotitie RES