Stappenplan

Al vanaf 2018 wordt er gezamenlijk gewerkt aan een energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag. De uitgevoerde en geplande stappen worden hieronder toegelicht.

Previous
Next

Processtappen

2018 – 2019: Voorbereiding en Energieperspectief

De samenwerking heeft geleid tot uitgangspunten die worden gebruikt bij het werken aan de Regionale Energiestrategie en door de betrokken gemeenten en stakeholders ondersteund. In een bestuurlijke uitgangspuntennotitie is beschreven hoe de regio een nadere invulling wil geven aan de ambitie voor 2050. Dat heeft geleid tot een Basisdocument (regio-analyse) dat het gezamenlijke vertrekpunt markeert (september 2018). Met behulp van lokale consultatierondes, brede en bestuurlijke ateliers, is het document Energieperspectief 2050 (juli 2019) ontwikkeld. De (bestuurlijke) ambitiebepaling voor het vervolg hierop is nader verkend en is weergegeven in het document Regionale Prioriteiten (juli 2019).

In het plan van aanpak (december 2019) is beschreven hoe we in de regio tot een uitvoeringsprogramma komen. Oftewel wat is er nodig om stappen te zetten richting duurzame elektriciteit, warmte en brandstoffen. En hoe zorgen we er samen voor dat kennis gedeeld wordt, mensen gehoord worden en beslissingen gedragen worden.

2020 – heden: Van Concept naar RES 1.0 en daarna

Alle genoemde documenten samen vormen de Concept RES die met een verdiepingsdocument en het resultaat van de Wensen en Bedenkingen procedure, op 1 oktober 2020 is ingediend. De hoofdlijnen van de Wensen en Bedenkingen zijn in een Webinar voor volksvertegenwoordigers (kijktijd +/- 1 uur, datum 17-11-2020) doorgenomen; wat betekenen bijvoorbeeld de vragen over betaalbaarheid, ruimtelijke inpassing of innovaties voor de regionale aanpak?

Op alle Wensen en Bedenkingen wordt ingegaan in een Nota van beantwoording. Volksvertegenwoordigers konden toelichting vragen op de concept-antwoorden: de opname van deze vragenronde (kijktijd 1:10 uur, datum 9-2-2021). 

Volgens planning is eind maart 2021 de RES 1.0 samengesteld. In het voorjaar van 2021 vond besluitvorming door gemeenten, waterschappen en provincie over de RES 1.0 plaats. Volksvertegenwoordigers krijgen daarvoor informatie o.a. via (lokale) presentaties en een regionale technische vragensessie (kijktijd 1:15 uur, 15 april 2021). Voor 1 juli 2021 is de RES 1.0 ingediend.

Proces- en projectparticipatie spelen een belangrijke rol in al deze stappen. De gemeenten zorgen op eigen wijze voor besluitvormingsprocessen en betrokkenheid (via volksvertegenwoordigers) van inwoners en bedrijfsleven. Projecten kunnen pas worden uitgevoerd als ze zijn vastgelegd in beleid en daarom zijn ook de ontwikkelingen naar de Omgevingswet belangrijk. 

De Regionale Energiestrategie wordt vervolgens iedere 2 jaar geoptimaliseerd waardoor ruimte blijft voor innovatie.