Stappenplan

Al vanaf 2018 is er gezamenlijk gewerkt aan een energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag.

Previous
Next

Processtappen

De samenwerking heeft geleid tot beschreven uitgangspunten die worden gebruikt bij het werken aan de Regionale Energiestrategie. Deze uitgangspunten worden door de betrokken gemeenten en stakeholders ondersteund en staan hier.

In een bestuurlijke uitgangspuntennotitie (februari 2018) is in 5 stappen beschreven hoe de regio een nadere invulling wil geven aan de ambitie voor 2050. Dat heeft geleid tot een Basisdocument (regio-analyse) dat het gezamenlijke vertrekpunt markeert (versie september 2018). Met behulp van lokale consultatierondes, brede en bestuurlijke ateliers, is het document Energieperspectief 2050 ontwikkeld. De (bestuurlijke) ambitiebepaling voor het vervolg hierop is nader verkend en is weergegeven in het document Regionale Prioriteiten (Powerpoint presentatie versie Juli 2019).

In het plan van aanpak is beschreven hoe we in de regio tot een uitvoeringsprogramma komen. Oftewel wat is er nodig om stappen te zetten richting duurzame elektriciteit, warmte en brandstoffen. En hoe zorgen we er samen voor dat kennis gedeeld wordt, mensen gehoord worden en beslissingen gedragen worden. Alle genoemde documenten samen vormen de concept RES die in de zomer van 2020 ingediend zal worden. Het concept wordt vervolgens in het jaar daarna een definitieve versie. Na de zomer van 2021 wordt iedere 2 jaar de RES geoptimaliseerd