Realisme zet toon voor integrale energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Concept_RES_Rotterdam_Den_Haag _Bestuurlijk

Gemeenten, waterschappen en de provincie in de energieregio Rotterdam Den Haag hebben deze week het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vrijgegeven voor verdere behandeling. Het concept geeft een integrale kijk op de praktische stappen die in de regio uitgevoerd kunnen worden richting een fossielvrije toekomst.

Samenwerking stuurt aan op praktische haalbaarheid
De RES van deze regio met 23 gemeenten, 4 waterschappen, provincie en netwerkbeheerders, zet in op praktische haalbaarheid. Het geeft een totaalbeeld van de mogelijkheden van verduurzaming van de elektriciteit, warmtevraag en brandstoffen. En houdt rekening met de regio-DNA zoals landschap, inwoneraantal en de gebouwde omgeving. De samenwerking is essentieel omdat energie en klimaat niet ophouden bij een gemeentegrens. We werken toe naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen.

Sterke warmteregio biedt potentieel kansen
In onze regio is het potentiele aanbod van restwarmte en geothermie bijna tweemaal zo groot als de warmtevraag. Daarom willen we warmte gebruiken voor woningen en bedrijven maar ook met aangrenzende regio’s uitwisselen. De gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Het regionale traject draagt bij door een Regionale Structuur Warmte (RSW) te ontwikkelen die gemeentegrensoverschrijdend is. De regio acht grootschalige beschikbaarheid van waterstof of groengas voor 2030 niet realistisch en zet daarom in op isoleren en een regionale warmte-infrastructuur.

Duurzaam opgewekte elektriciteit kan 8 a 9% bijdragen aan de nationale opgave
Met het Klimaatakkoord streeft Nederland naar 35 terawattuur (TWh is de eenheid van elektrische energie) aan duurzaam opgewekte energie op land in 2030. Ons hoge ambitieniveau in combinatie met realisme, leidt in ons concept tot een bandbreedte van 2,8 – 3,2 TWh aan potentiele grootschalige wind- en zonne-energie. We dragen hiermee 8 a 9 procent bij aan de nationale opgave. Daarnaast zetten we in op ca. 0,8 TWh kleinschalige opwek zon- en windenergie op particuliere daken. Er zijn in de regio nog geen aangewezen locaties voor de uitvoering. We hebben gezamenlijk zeven zoekgebieden gedefinieerd waar we kansen zien voor verdere concretisering richting de RES 1.0. De indeling van die gebieden is gebaseerd op geografische ordening, landschapskenmerken en homogene vraag.

Vervolg niet in beton gegoten
Het concept ligt nu bij de colleges van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten en de Dagelijks besturen van de Waterschappen. Aan de Raden, Staten en Algemene Besturen van Waterschappen, wordt gevraagd om wensen en bedenkingen te uiten. Vanwege de COVID-19 maatregelen is hiervoor extra tijd ingeruimd tot 1 oktober 2020. De RES 1.0 wordt voor 1 juli 2021 afgerond. Bij de verdere uitwerking vinden we betrokkenheid van volksvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven erg belangrijk. Gezien de situatie rond COVID-19 zal dat nu vooral online zijn. Zie daarom ook de twee video’s met toelichting. Zie de Concept RES hier.

(22 april 2020)