Elektriciteit

Onze regio levert in de komende jaren een strategie op met een onderbouwd en afgewogen aanbod voor duurzame energie. Wat kunnen wij als regio leveren aan hernieuwbare energie: wat is technisch en ruimtelijk haalbaar en maatschappelijk verantwoord?

Elektriciteit en de RES

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in heel Nederland in 2030 nieuw vermogen aan hernieuwbare energie op land moet worden opgesteld dat optelt tot tenminste 35 TWh (TeraWatt uur). Voor heel Nederland staat dat weergegeven in een NPRES Factsheet Zon PV en Wind op land.

Iedere regio draagt daar zijn steentje aan bij. Het RES-proces dient als een inventarisatie en als voorbereiding voor de realisatie van hernieuwbare energie, met focus op zonne-energie en windenergie. Op basis van draagkracht van het landschap en optimale lokale inpassing maken we gezamenlijk keuzes en afwegingen voor technieken en de benodigde infrastructuur. In de online technische sessie voor volksvertegenwoordigers op 3 februari 2021 (kijktijd 1:15 uur) wordt hier mee over verteld. 

In onze regio zien we kansen voor het benutten van zonne-energie. Zowel zonnepanelen op daken van gebouwen als daar waar het landschap er geschikt voor is grootschalig zon. Voor windenergie op land zijn er verschillen tussen gemeenten in verband met de fysiek beschikbare ruimte. Regionaal wordt onderzocht of (gecombineerde) wind- en zonneparken te realiseren zijn nabij infrastructuur, kassen en bedrijventerreinen. Windmolens zien we het liefste in clusters of lijnopstellingen. De locatie is afhankelijk van het type landschap en van de maximale netcapaciteit

Innovaties op het gebied van elektriciteitsproductie, opslag, omvorming en ‘nieuwe’ energiedragers worden gevolgd en bij herijking van de RES opnieuw afgewogen. Daaronder valt in elk geval daadwerkelijk opschaalbaar potentieel vanuit getijdencentrales en groene waterstof. Productie van kernenergie is in de regio op dit moment geen factor omdat de benodigde ontwikkeltijd voor een centrale de tijdshorizon 2030 ruim overschrijdt. Innovaties voor efficiëntere opslag van elektriciteit worden nauwgezet gevolgd.

RES-energie-videothumb
RES-iconen-electriciteit

Thema elektriciteit in Concept RES

Integrale afwegingen​​

De opgaven voor gebouwde omgeving, elektriciteit en brandstoffen zijn met elkaar verbonden: bijvoorbeeld de installatie van een warmtepomp in een gebouw, kan gevolgen hebben voor de opgave aan benodigde elektriciteit. De RES is een samenwerkingsproces waarbij partijen zorgvuldige integrale afwegingen maken. Voor uitvoeringslijn elektriciteit worden op weg naar de RES 1.0 bijeenkomsten georganiseerd. Daarmee krijgen we inzicht in de potentiële locaties voor zon- en windenergie in de verschillende zoekgebieden zoals in de Concept RES zijn genoemd. Het resulteert ook in oplossingsrichtingen voor mogelijke belemmeringen voor de verdere uitrol van zon- en windenergie in de regio. Dit proces, stappen en nieuws zijn te volgen op deze site.