Energiesysteem

De RES werkt toe naar een toekomstbestendig energiesysteem om een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen te borgen. Dit vraagt een integrale benadering met oog voor de samenhang tussen elektriciteit, warmte en brandstoffen.

Energiesysteem en de RES

Het energiesysteem is het totaal van productie, transport, omvorming, opslag, distributie en gebruik van energie. Waarbij alles met alles samenhangt. Het energiesysteem heeft drie energiedragers: elektriciteit, warmte en brandstoffen. Alle geproduceerde energie komt via een van deze dragers bij de eindgebruiker. Ondertussen kan omvorming plaatsvinden binnen één type energiedrager (brandstof: van olie naar benzine) of tussen twee typen (van elektriciteit naar waterstof). De energietransitie leidt tot fundamentele veranderingen in het energiesysteem. De nieuwe vormen van energieproductie en -opslag hebben grote ruimtelijke impact en vinden vooral lokaal plaats. Ook is hernieuwbare energie minder stuurbaar; we weten niet altijd wanneer de wind waait of de zon schijnt om ons van elektriciteit te voorzien.

Energietransitie

De energietransitie is gericht op het verminderen van CO2 uitstoot. Allereerst is energie besparen belangrijk. Met alleen besparen wordt het CO2-reductiedoel nog niet gehaald, daarom richt de energietransitie zich ook op het vervangen van de fossiele energiebronnen door CO2-arme bronnen. De veranderingen vragen aanpassingen in ons dagelijks gedrag, in de techniek, in de wetten die het energiesysteem regelen, en in de rollen van overheden en marktpartijen. Dat moeten we samen doen.

Leidende principes

Om een toekomstbestendig, veerkrachtig en efficiënt energiesysteem te realiseren zijn technologische, economische, culturele, juridische en markt-aanpassingen nodig. Om deze aanpassingen gestroomlijnd te houden, volgen we vijf leidende principes. De principes geven richting aan wat er belangrijk is en gewogen moet worden bij het maken van keuzes rondom de RES. Deze principes zijn: 1) We zetten in op energie-efficiëntie en besparing. 2) We zetten hoogwaardige energie hoogwaardig in. 3) We zetten in op het balanceren van vraag en opwek van energie. 4) We houden rekening met de eigenschappen van de nieuwe energiebronnen. 5) We zien het belang van opslag en omzetting van energie.