Warmte

Onderdeel van de RES is de Regionale Structuur Warmte (RSW). In onze regio wordt binnen de Uitvoeringslijn warmte samen gewerkt richting een efficiënte verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Warmte en de RES

Onze energieregio Rotterdam Den Haag geeft invulling aan de Regionale Structuur Warmte (onderdeel van de RES) met de Uitvoeringslijn warmte. Deze Uitvoeringslijn ondersteunt gemeenten bij de efficiënte verduurzaming (aardgasvrij maken) van de gebouwde omgeving. Ze biedt op regionaal niveau inzicht in de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen, de totale warmtevraag en de bestaande en geplande infrastructuur voor warmte. Gezamenlijk wordt een voorstel uitgewerkt op welke wijze de regionale verdeling van het warmteaanbod, de warmtevraag en de infrastructuur georganiseerd en gerealiseerd kan worden. In de online technische sessie voor volksvertegenwoordigers op 17 februari 2021 (kijktijd 1:15 uur) wordt hier meer over verteld.

Het Rijk heeft vastgelegd dat alle gemeenteraden vóór eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen met een tijdpad voor de ontwikkeling van alternatieve energievoorziening en het geleidelijk afschaffen van het aardgasgebruik in hun gemeente. De gemeentelijke transitievisies warmte hangen met elkaar in samen in de Uitvoeringslijn warmte.

De invulling van de regionale uitvoeringslijn warmte wordt gefaseerde aangepakt. Eerst worden vraag, aanbod en infrastructuur geïnventariseerd. We sluiten aan op bestaande kennis, informatie en reeds lopende initiatieven en overleggen.

Er is gezamenlijk gereageerd op de internetconsultatie voor de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2.0). De reactie is te downloaden onder documenten op deze site.

Medio 2020 hebben we een samenwerking gestart met EBN en Invest-NL om dit proces naar de Regionale Structuur Warmte (RSW) te verdiepen. Het uitgangspunt van de samenwerking is het optimaal gebruik maken van de beschikbare capaciteit en expertise, vertraging voorkomen en zorgen voor eenduidige uitkomsten en adviezen die maatschappelijk optimaal zijn.

We maken samen inzichtelijk welke stappen lokaal en regionaal gezet kunnen worden om de ambitie op het gebied van warmte te behalen.

Onze regio heeft grote potentie voor restwarmte en geothermie. In het Energieperspectief 2050 verwachten we deze potentie maximaal te benutten waardoor extra warmte beschikbaar is voor export. De restwarmte is CO2-vrij en heeft bovendien geen fossiele oorsprong. Lage temperatuurbronnen zoals aquathermie en restwarmte uit glastuinbouw leveren dan aan lokale warmtenetten. Mogelijk wordt ook verwarmt met (collectieve) warmtepompen.

Integrale afwegingen

De opgaven voor gebouwde omgeving, elektriciteit en brandstoffen zijn met elkaar verbonden. De keuze voor bijvoorbeeld all-electric oplossingen voor de gebouwde omgeving kan gevolgen hebben voor de benodigde elektriciteit, opwekhoeveelheid en infrastructuur. De RES is een samenwerkingsproces waarbij partijen zorgvuldige integrale afwegingen maken. De processtappen en nieuws zijn te volgen op deze site.

Expertise Centrum Warmte

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.