Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Elektriciteit

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in heel Nederland in 2030 voor minstens 35 TWh (TeraWatt uur) hernieuwbare energie op land staat. Dat is duurzame energie van vooral windmolens en zonnepanelen.

We zoeken met elkaar naar antwoorden op vragen als: wat kunnen wij als energieregio leveren aan hernieuwbare energie: wat is technisch en ruimtelijk haalbaar en maatschappelijk verantwoord? En wat kan er op dit moment binnen de mogelijkheden van het stroomnet?

In een notendop staat er dit over elektriciteit in de RES:

Het opwekken van elektriciteit willen we doen door grootschalige opwek uit de bronnen wind en zon (velden en daken). Kleinschalige daken tellen ‘los’ mee in de RES. Deze opwek van 2,8 tot 3,2 TWh is voor een deel al gerealiseerd met ruim 0,8 TWh. Er zijn zogenaamde ‘harde’ plannen. Hiervoor is de vergunning al verleend. ‘Zachte’ plannen komen voort uit convenanten. Samen waarschijnlijk goed voor zo’n 1 TWh. Daar bovenop gaan we extra locaties zoeken om elektriciteit op de wekken; de zoekgebieden.

​​Staafdiagram met de opbouw van de regionale inzet voor 2030

Zoekgebieden

Deze zijn op basis van een afwegingskader tot stand gekomen. We hebben gekeken naar:

 • De impact op de ruimtelijke kwaliteit van het landschap;
  • Alleen daar waar het ruimtelijk kan;
  • Natuur blijft natuur;
 • De haalbaarheid;
 • Het (maatschappelijk) draagvlak;
 • De impact op het net.

Zon

In onze regio zien we kansen voor het benutten van zonne-energie. Zowel zonnepanelen op daken van gebouwen als daar waar het landschap geschikt is voor grootschalig zon. Bijvoorbeeld langs infrastructuur of op waterbassins van kassen. 

Wind

Voor windenergie op land zijn er verschillen tussen gemeenten in verband met de fysiek beschikbare ruimte. Regionaal wordt onderzocht of (gecombineerde) wind- en zonneparken te realiseren zijn nabij infrastructuur, kassen en bedrijventerreinen. Windmolens zien we het liefste in clusters of lijnopstellingen. De locatie is afhankelijk van het type landschap en van de maximale netcapaciteit.

Innovatie

Innovaties op het gebied van elektriciteitsproductie, efficiëntere opslag, omvorming en ‘nieuwe’ energiedragers worden gevolgd en bij herijking (actualisatie) van de RES opnieuw afgewogen. 

Stroomnet

De plannen uit de RES zorgen dat ons energienet voor gas, elektriciteit en warmte, in korte tijd flink verandert. Er is forse uitbreiding en aanpassing van onze energienetten nodig om nu en in de toekomst te zorgen dat energie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is.

Het is druk op het elektriciteitsnet. Dat het steeds drukker wordt op het elektriciteitsnet komt doordat we met z'n allen steeds meer energie verbruiken, maar ook opwekken met grote zonne- en windparken. De snelheid van deze ontwikkeling gaat sneller dan het verzwaren van ons elektriciteitsnet. Daardoor ontstaat er soms filevorming op het net. Dat noemen we congestie. In een gebied waar sprake is van congestie kunnen netbeheerders geen nieuwe klanten aansluiten, omdat het risico op overbelasting van het net te groot is.

In onderstaande verzameling video's krijg je meer informatie over het stroomnet.

 

 

 

De Regionale Energiestrategie (RES) en het energienet

 

De werking van het energienet
 

 

 

 

 

 

Waarom is er beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet?

Ons stroomnet is vol. En dit ga jij ervan merken.

 

 

 

 

 

Wat is congestiemanagement en hoe kunt u helpen meer netcapaciteit te beschikbaar te maken?

 

 

 

 

Factsheets NP RES Opslag van elektriciteit

Decoratief. Opgemaakte voorkant van het document.

CE Delft maakte een factsheet over de rol van opslag van elektriciteit. Welke technologieën zijn er? Welke rol spelen zij in het energiesysteem? Welke mogelijkheden biedt het wel, en juist niet? De factsheet geeft objectieve antwoorden.

Bekijk de factsheet

Decoratief. Opgemaakte voorkant van het document.

CE Delft maakte een objectief overzicht van de inzet van technologieën. U krijgt meer informatie over begrippen, een handzaam overzicht met relevante kengetallen per technologie en meer informatie en bronnen voor verdieping. 

Bekijk de factsheet

 
 

 

Veelgestelde vragen over elektriciteit en de RES: 

Nee, de opgave voor de RES richt zich op productie van duurzame energie in de periode 2020-2030 in de regio. Zoekgebieden voor een mogelijk nieuwe kernenergiecentrale zijn een zaak van de landelijke overheid. Een dergelijke centrale zal pas ruim na 2030 in bedrijf kunnen zijn. De laatste updates hierover zijn te vinden in dit artikel over andere energiebronnen.

De RES doelen zijn niet gebaseerd op het energiegebruik van de regio, maar op de draagkracht van het landschap. Er wordt goed gekeken hoe de projecten van zon en wind de ruimtelijke structuur of functie kunnen versterken. Zo worden er bijvoorbeeld combinaties gezocht tussen recreatie en de opwek van zon of wind, of het stimuleren van biodiversiteit in combinatie met zon of wind. Een leuk voorbeeld hiervan is Zonnepark ’t Oor

In het verwachte verbruik is rekening gehouden met zowel een besparing van elektriciteit als een verdere toename van het verbruik van stroom bij huizen en bedrijven, vanwege elektrisch rijden, airco’s en het elektrificeren van de warmtevraag met bijvoorbeeld warmtepompen. Zowel regionaal als nationaal. Overigens is de RES-opgave voor duurzame elektriciteit niet gebaseerd op het verwachte gebruik in de regio, maar op onze bijdrage aan het landelijke doel. Landelijk willen we 35 TeraWattuur (TWh) aan grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land opwekken, voor 2030. 

In de RES 1.0 zetten we vol in op het energie opwekken via zon op dak. Dit past goed bij de stedelijke regio die we zijn. Dat betekent dat er vooral veel zonnepanelen op daken bij gaan komen. Totaal gaat het om ongeveer 640 hectare aan panelen op grote daken, parkeerplaatsen en waterbassins. Voor grondgebonden zon gaat het naar inschatting over 480-850 hectare, afhankelijk van de inpassing. We wekken al veel energie op via wind. Er staan nu circa 89 windturbines (sommige worden gerepowered) en tot 2030 komen daar zo’n 55 molens bij.

Zoals je weet, is de RES niet in steen gegoten. De overheden blijven op regionaal niveau samenwerken en afstemmen bij de uitvoering en uitwerking van RES 2.0. Want de opgave houdt niet op bij de gemeentegrens. Waarom blijft die regionale samenwerking belangrijk?

 • Er is nog steeds overleg nodig, bijvoorbeeld afstemming over de netcapaciteit of inpassing van opwekprojecten.
 • Er zijn keuzes te maken over de inzet van bovenregionale warmtebronnen en de ontwikkeling van netten.
 • Er is samenwerking nodig met stakeholders.

Energietransitie is veel werk voor gemeenten – door samenwerking kunnen gemeenten elkaar op bepaalde onderdelen ondersteunen.

Ons energienet is aangelegd om te voorzien in de vraag naar energie. Nu moet dit net in fors tempo gaan voorzien in een groot aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit. Dat vraagt om een grotere netcapaciteit. In de regio Rotterdam Den Haag is het elektriciteitsnet heel ‘dicht’ aangelegd, vanuit de historische opzet van een hoog-stedelijke regio. Op dit moment geeft de netbeheerder Stedin aan dat er voor het aansluiten van duurzame opwek nog geen knelpunten worden gezien die niet op te lossen zijn voor 2030. Ook op het landelijke net van TenneT worden vooralsnog geen knelpunten voorzien. Wel is het belangrijk dat de planvorming van de projecten concreet wordt, zodat de netbeheerder tijdig kan uitbreiden als dat nodig blijkt te zijn. Dit betekent voor de RES dat de netbeheerder continu aan tafel zit om mee te werken aan de processen.   

Cookie-instellingen