Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.
Submenu

Omgevingsbeleid

De projecten en plannen uit de RES worden zorgvuldig in onze fysieke leefomgeving ingepast. In samenhang met milieu, natuur en het landschap en de overige opgaven die in onze leefruimte worden gerealiseerd. Om aan de slag te kunnen, is meestal een omgevingsvergunning nodig. Om die reden is het belangrijk dat de RES wordt vastgelegd in het omgevingsbeleid van het Rijk, waterschappen, gemeenten en Provincie Zuid-Holland.

Om de afgesproken doelen voor 2030 te kunnen halen, moeten deze projecten en plannen voor 1 januari 2025 een vergunning hebben.

Met de nieuwe Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Totdat de Omgevingswet in werking treedt, kunnen projecten gerealiseerd worden onder de huidige Wet ruimtelijke ordening.

De RES Herijking 2.0 is na het in werking treden van de Omgevingswet soms plan-MER plichtig. Voor besluiten rondom ruimtelijke plannen kan een milieueffectrapportage (m.e.r.) een belangrijk hulpmiddel zijn. En in sommige gevallen zelfs verplicht. Een m.e.r. brengt de milieugevolgen van een plan in beeld. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in een milieueffectrapport (MER). Dit rapport is geen besluit. Het is aan de bestuurders in de regio om af te wegen wat zij met de uitkomsten van dit onderzoek gaan doen in de besluiten die zij nemen.

In de onderstaande video zie je dat we samen moeten werken om alle ambities waarvoor ruimte nodig is voor elkaar te krijgen. 

 

 

Cookie-instellingen